طرح جابربن حیان

مدارس طرح جابربن حیان

معیارها ی ارزیابی پروژه های نمایش علمی.تحقیق.مدل.نمایش

اهداف عملکرد ضعیف عملکرد ضعیف تر از حد متوسط عملکرد متوسط عملکرد قوی تر از حد متوسط عملکرد نمونه امتیاز کسب شده
عنوان

۱امتیاز

عنوان ذکر نشده است

۲امتیاز

دانش آموز عنوان پروژه را ذکر کرده است

تحقیق زمینه ای

۱امتیاز

ارائه مطلب به گونه ایی است که هیچ اطلاعاتی درباره موضوع پروژه از آن دریافت نمی شود

 

۲امتیاز

درک اطلاعات دشوار بوده وتعداد زیادی اشتباهات دستوری و املائی در آن دیده می شود

 

 

۳ امتیاز

اطلاعات  تقریبا به آسانی قابل فهم است . اما سه یاچهار اشتباه دستوری یا املائی در آن دیده می شود

 

۴امتیاز

اطلاعات به آسانی قابل فهم است اما یک یا دو اشتباه دستوری یا املائی در آن دیده می شود

 

 

۵ امتیاز

 اطلاعات جالب توجه بوده وبه آسانی قابل فهم است هیچ گونه اشتباه دستوری و املائی در آن دیده نمی شود

شرح نمایش

۱امتیاز

 تشریح پروژه قابل قبول نیست دانش آموز درکی از موضوع پروژه ندارد

۲ امتیاز

 تشریح پروژه قابل قبول است دانش آموز درک کمی از موضوع پروژه دارد  از عکس وتصویر استفاده نشده است

۳امتیاز

 تشریح پروژه قابل قبول است دانش آموز تا حدی موضوع پروژه را درک می کند  عکس ها وتصاویر استفاده شده با موضوع پروژه مرتبط هستند

۴امتیاز

 تشریح پروژه قابل فهم است دانش آموز درک خوبی از پروژه دارد عکس ها وتصاویر به ارائه بهتر مطلب کمک کرده اند

۵ امتیاز

 تشریح پروژه واضح و دقیق است دانش آموز به وضوح دانش خوبی از موضوع پروژه دارد  عکس ها وتصاویر به ارائه بهتر مطلب کمک کرده اند

نتایج

۱امتیاز

 نتیجه گیری انجام نشده است

 ۲امتیاز

 دانش آموز یک نتیجه ارائه داده است اما این نتیجه یا واضح نیست ویا این که با اطلاعاتی که قبلا ارائه شده مرتبط نیست

۳امتیاز

 دانش آموز یک نتیجه ارائه داده است  که تقریبا با اطلاعاتی که قبلا ارائه شده مرتبط می باشد

 ۴امتیاز

 دانش آموز یک نتیجه ارائه داده است که تقریبا با جزئیات بوده و به وضوح بر پایه اطلاعات است که نشان می دهند کسب آن به روشی دقیق ومشخص صورت گرفته است

۵امتیاز

 دانش آموز یک نتیجه ارائه داده است که با جزئیات بوده وبر پایه اطلاعات بوده است که نشان می دهند کسب آن به روشی دقیق ومشخص صورت گرفته است

 
منابع وسپاس گزاری

۱ امتیاز

 هیچ منبعی ارائه نشده است

 ۲امتیاز

به برخی از منابع به درستی استناد نشده است

 ۳امتیاز

 به همه ی منابع (اطلاعات ونمودارها ) به درستی استناد شده است اما بعضی از آنها قابل فهم نیستند

 ۴امتیاز

 به همه ی منابع ( اطلاعات ونمودارها ) به درستی استناد شده است اما تعداد کمی از آنها به آسانی قابل فهم نیستند

 ۵ امتیاز

 به همه ی منابع ( اطلاعات ونمودارها ) به درستی استناد شده است واین ارجاعات به آسانی قابل فهم می باشند

 

دفتر کارنما ی پروژه

۱ امتیاز

 هیچ دفتر کارنمایی ارائه نشده است

 ۲امتیاز

 دفتر کارنماموجودامامطالب آن انعکاسی از روند پروژه نیست

۳ امتیاز

دفتر کارنما وقایع پروژه را تا حدودی وبدون ذکر تاریخ نشان می دهد

 ۴امتیاز

 دفتر کارنما اطلاعات واتفاقات را  با ذکر تاریخ منعکس نموده است

 ۵امتیاز دفتر کارنما در جریان پروژه نگاشته شده اتفاقات-اطلاعات- مشکلات و راه حل ها را با ذکر تاریخ از آغاز تا پایان پروژه منعکس نموده است
تابلو نمایش

 ۱امتیاز

 هیچ تابلوی نمایشی ارائه نشده است

۲ امتیاز

 نمایش طرح ریزی و نگارش ضعیف است تایلوی نمایش صرفا شامل عناوین با توضیحاتی محدود است

۳ امتیاز نمایش طرح ریزی و نگارش متوسط است تابلوی نمایش صرفا دارای عناوینی است که ذیل آنها اطلاعات ارائه شده است وفاقد تصویر است

۴ امتیاز

 نمایش طرح ریزی ونگارش خوب است تابلو نمایش مرکب و جذاب است اما جداول نمودار یا تصاویر در آن به صورت محدود به کار رفته است

۵ امتیاز

 نمایش طرح ریزی و نگارش ستودنی است تابلو نمایش اطلاعات پروژه را به وضوح به صورت جداول نمودارها تصاویر وهمرا با عنوان هر مطلب ارائه می کند

جمع امتیاز

+ نوشته شده در  جمعه هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 20:13  توسط امیدعلی گودرزی  |